Social Media Share

 

  • การผ่าตัดทำหมันเป็นขั้นตอนการผ่าตัดโดยการใช้ยาสลบ ข้าพเจ้ามีความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการใช้ยาสลบ 
  • ในกรณีที่สัตว์ในความดูแลของข้าพเจ้าต้องเข้ารับการรักษา ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความจำเป็นอันเป็นเหตุให้ต้องรับการตรวจวินิจฉัย รักษาหรือผ่าตัดในมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ข้าพเจ้ายินยอมให้สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถกระทำการดังกล่าวข้างต้น โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของการตรวจวินิจฉัยหรือแผนการรักษา และ/หรือ หากบังเกิดผลเสียหายหรืออันตรายอย่างไรเกิดขึ้นแก่สัตว์ในความดูแลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยแต่ประการใด    
  • สุนัขหรือแมวตัวนี้ไม่มีโรคประจำตัวใดๆที่ข้าพเจ้าทราบมาก่อน  
  • ข้าพเจ้าทราบดีว่าการทำวัคซีนประจำปี (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนรวม) เป็นความรับผิดชอบของตัวข้าพเจ้าเองที่เป็นเจ้าของสัตว์