Social Media Share

หน่วยบริการด้านสวัสดิภาพสัตว์ชุมชน

โครงการหน่วยบริการด้านสวัสดิภาพสัตว์ชุมชนของซอยด๊อกแบ่งการทำงานเป็น 3 ทีม ซึ่งเดินทางรอบเกาะภูเก็ตไปยังย่านชุมชนและแหล่งพักอาศัยที่มีสุนัขและแมวจรจัดอาศัยอยู่ เช่น ชายหาดและวัด เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลสัตว์ในชุมชนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และการสังเกตสุนัขและแมวที่มีอาการป่วยหรือบาดเจ็บ สัตว์จำนวนเกือบ 11,000 ตัวได้รับการดูแลรักษาด้วยหน่วยบริการในปี พ.ศ. 2565

ด้วยความร่วมมือกับคนรักสัตว์และวัดในแต่ละชุมชน โครงการนี้จึงได้ให้เผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลสุนัขและแมวเป็นวงกว้าง ซึ่งทำให้ผู้ที่ดูแลสัตว์ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสัตว์  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนอาหารสัตว์ให้แก่กลุ่มเครือข่ายนี้ ในการกระจายอาหารต่อให้แก่สุนัขและแมวรอบเกาะ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อให้สุนัขและแมวในชุมชนได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันโรคติดต่อและอาการเจ็บป่วย รวมถึงผู้ดูแลสัตว์สามารถปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้นได้ก่อนนำส่งสัตวแพทย์  ซึ่งทำให้สัตว์เจ็บปวดและทรมานน้อยลง และเป็นการลดโอกาสในการรับเข้ามารักษาที่ศูนย์พักพิง เพื่อสงวนพื้นที่ให้เฉพาะสัตว์จรจัดที่บาดเจ็บฉุกเฉิน

 

 

 

โครงการการศึกษา

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เชื่อมั่นว่าทัศนคติที่ดีและความเมตตาต่อสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก  หากมีประชากรจำนวนมากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัขและแมวจะส่งผลให้การทารุณกรรมสัตว์และการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงลดน้อยลง 

มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งฝ่ายการศึกษาขึ้นในปีพ.ศ. 2560  เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในวัยเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นปฐมวัย  และได้เปิดใช้งานศูนย์การเรียนรู้เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งเป็นห้องเรียนเพื่อสวัสดิภาพสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์พักพิง บ้านไม้ขาว จ.ภูเก็ต ในปีพ.ศ.2563

 

 

เนื้อหาสำคัญที่เป็นแกนหลักของโครงการการศึกษา คือการให้ความรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ทั้ง 5 ประการ ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ (Universal Declaration on Animal Welfare หรือ UDAW) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันในระดับนานาชาติว่าสัตว์มีความรู้สึก พวกเขารับรู้ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานได้  ความต้องการของสัตว์ต้องได้รับการเคารพ ความโหดร้ายต่อสัตว์ต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวร ซึ่งหมายรวมถึงสัตว์ทุกชนิดและสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว 

​1.อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)

2.อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)

3.อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)

4.อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)

​5.อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)

 

 สัตวแพทย์ฝึกงาน

นอกจากโครงการการศึกษาที่ให้ความรู้แก่เยาวชนแล้ว  เรายังรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศต่าง ๆ เข้ามาทำงานร่วมกับสัตวแพทย์ประจำที่ศูนย์พักพิง ซึ่งจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือและหัตถการทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งการผ่าตัด เคสการช่วยเหลือ ซึ่งสัตว์จรจัดที่เข้ามารับการรักษาที่มูลนิธิฯ มีอาการบาดเจ็บและโรคที่หลากหลายจากการใช้ชีวิตข้างถนน จึงเป็นการฝึกประสบการณ์การทำงานที่คุ้มค่า ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสัตวแพทย์ฝึกงาน คลิกที่นี่