Social Media Share

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย คุ้กกี้ไฟล์จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้และเข้าใจว่าท่านมีความสนใจและต้องการสิ่งใด จากนั้น บริษัทโฆษณาพันธมิตร AdRoll  จึงจะสามารถนำเสนอโฆษณาของเว็บไซต์อื่นๆ ตามประวัติการเข้าชมของท่านในเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เทคนิคที่เพื่อนร่วมงานของเราใช้งานอยู่นี้ จะไม่สามารถดึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิเช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่หรือแม้แต่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านได้

อนึ่ง มูลนิธิฯจะนำข้อมูลของผู้บริจาคไปใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการบริจาคและ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ เท่านั้น 

ท่านสามารถเข้าไปที่ www.networkadvertising.org  เพื่อทำการเลือกยกเลิกไม่ใช้ AdRoll และการโฆษณาสินค้าตรงกลุ่มเป้าหมายของเขา

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารล่าสุดของมูลนิธิฯ  กรุณา คลิกที่นี่

หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลที่เราจัดแก็บเกี่ยวกับตัวท่านโปรดส่งอีเมลล์ information@soidog.org

หากท่านต้องการให้เราลบข้อมูลของท่านที่เราจัดเก็บโปรดส่งอีเมลล์ information@soidog.org