Social Media Share

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (“มูลนิธิฯ”) ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 

1. บททั่วไป 

นโยบายฯ ฉบับนี้ อธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่มูลนิธิฯ บริหารจัดการข้อมูลที่สามารถหรืออาจระบุตัวตนของท่าน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) กล่าวคือ การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (“ประมวลผล”) และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดดังกล่าวอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด มูลนิธิฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้อย่างละเอียด 

 

2. มูลนิธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางไหน 

มูลนิธิอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

2.1 กรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับมูลนิธิโดยตรง  

 • เมื่อท่านบริจาคเงิน หรือสิ่งของต่าง ๆ กับมูลนิธิ  

 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม ไม่ว่าในรูปแบบเอกสาร หรือผ่านเว็บไซต์ หรือทางช่องทางใด ๆ อาทิ การบริจาค โครงการหาบ้าน จองคิวทำหมันฉีดวัคซีน อาสาสมัครและผู้เยี่ยมชม และโครงการเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดอื่น ๆ  

 •  เมื่อท่านส่งมอบเอกสาร รูปภาพ หรือวีดีโอต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้กับมูลนิธิฯ  

 • เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ  

 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็น คำแนะนำ หรือคำติชมแก่มูลนิธิฯ 

2.2 กรณีที่มูลนิธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก  

 • มูลนิธิฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งสาธารณะ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง หรือได้ให้ความยินยอมแก่บุคคลใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน  

 • สำหรับกรณีของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริจาค โครงการหาบ้าน จองคิวทำหมันฉีดวัคซีน อาสาสมัครและผู้เยี่ยมชม และโครงการเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดอื่น ๆ กับมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแบบฟอร์ม และ/หรือเอกสารอื่นใดของบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลอ้างอิงของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น 

2.3 กรณีที่มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ  

 • เมื่อท่านเข้าชม และ/หรือใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน โปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้ 

 

3. มูลนิธิฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และภายใต้นโยบายฯ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมหรือจะเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับมูลนิธิฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้  

3.1 ข้อมูลประเภทที่บ่งให้รู้ถึงตัวตนของท่าน หรือเกี่ยวกับตัวตนของท่านโดยตรงได้แก่ ชื่อ (ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน) ที่อยู่อีเมล และข้อมูลประเภทที่ไม่ได้บ่งชี้ตัวตนของท่านหรือเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรง มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรสารที่บ้าน หมายเลขโทรสารที่ทำงาน อีเมล บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน และข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น  

3.3 ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล) เป็นต้น  

3.4 ข้อมูลด้านเทคนิค เช่นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และข้อมูลที่มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และระบบต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของเบราว์เซอร์ และพฤติกรรมการใช้งาน เป็นต้น  

ในกรณีที่มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่มูลนิธิฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่าน อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ หากท่านไม่ประสงค์ให้มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังมูลนิธิฯ เพื่อขอยกเลิกความยินยอม ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ 

 

4. มูลนิธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 

4.1 มูลนิธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 • เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”)  

 • เพื่อการดำเนินการบริจาค โครงการหาบ้าน จองคิวทำหมันฉีดวัคซีน อาสาสมัครและผู้เยี่ยมชม และโครงการเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดอื่น ๆ กับมูลนิธิฯ 

 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรมและโครงการ ท่านอาจได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากมูลนิธิฯ อย่างถูกต้อง ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ ทั้งนี้การจัดการและเก็บรักษาข้อมูลของท่านจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิฯ เท่านั้น 

 • เพื่อส่งข้อมูลเพิ่มตามที่ท่านร้องขอ การตอบข้อเสนอแนะของท่าน และแนะนำโครงการที่มูลนิธิฯ เห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ  

 • เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์  

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องของมูลนิธิฯ   

 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่มูลนิธิฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ 

4.2 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น ภายใต้ฐานทางกฎหมายใด ๆ ดังต่อไปนี้  

 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น  

 • เป็นความจำเป็นของมูลนิธิฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากมูลนิธิฯ  

 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มูลนิธิฯ  

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องของมูลนิธิ  

 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลและสัตว์ 

 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือ  

 • ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับมูลนิธิฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังมูลนิธิฯ ได้ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 9 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ 

4.3 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 4.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่มูลนิธิฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำให้มูลนิธิฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว มูลนิธิฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  

4.4 ในกรณีที่มูลนิธิฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดซึ่งระบุไว้ข้างต้น มูลนิธิฯ จะจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยังท่านเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านควรศึกษานโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับนโยบายฯ ฉบับนี้ 

 

5. มูลนิธิฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับใครบ้าง 

5.1 มูลนิธิฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้  

 • คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในมูลนิธิฯ เท่าที่เกี่ยวข้องและตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 • ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของมูลนิธิฯ  

 • พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของมูลนิธิฯ เช่น บริการรับส่งไปรษณีย์-พัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเว็บไซต์ หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 

 • หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น  

 • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

5.2 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น มูลนิธิฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด หากมูลนิธิฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ มูลนิธิฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี มูลนิธิฯ อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  

5.3 ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น มูลนิธิฯ จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน มูลนิธิฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน 

 

6. การเก็บรักษาข้อมูลและความปลอดภัย 

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก)  ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการสูญหาย ไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือถูกเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้อง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือการทำลายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หากท่านมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าข้อมูลของท่านไม่ได้รับความปลอดภัยอีกต่อไป กรุณาแจ้งปัญหานั้นให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก)  ทราบในทันที 

 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 มูลนิธิฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ และโดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

 • ระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี)  

 • อายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ  

 • แนวปฏิบัติของมูลนิธิฯ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ธุรกรรมหรือนิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับมูลนิธิฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี มูลนิธิฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของมูลนิธิฯ 

7.2 หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บในระบบของมูลนิธิฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่มูลนิธิฯ (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มูลนิธิฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังมูลนิธิฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ 

 

8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้มูลนิธิฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด  

8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด  

8.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ ในกรณีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สิทธิแก่ท่าน  

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านอาจขอให้มูลนิธิฯ ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ ในกรณีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สิทธิแก่ท่าน  

8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้มูลนิธิฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สิทธิแก่ท่าน  

8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

8.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม 
ในกรณีที่มูลนิธิฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับมูลนิธิฯ ได้  

8.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน 
ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่ามูลนิธิฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด  

หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่านดังที่ระบุข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังมูลนิธิฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 9 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยมูลนิธิฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน 

 

9. วิธีการติดต่อมูลนิธิ 

ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายฯ ฉบับนี้ การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แจ้งข้อร้องเรียน หรือใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ข้างต้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 
เลขที่ 167/9 ซ.ไม้ขาว 10 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  
E-mail : dpo@soidog.org 

 

 แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ดาวน์โหลดที่นี่)
 กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้ 
– สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
– สิทธิในการลบข้อมูล 
– สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล 
– สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล 
– สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

 

แบบคำขอถอนความยินยอม (ดาวน์โหลดที่นี่)
กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิถอนความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ 

มูลนิธิฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ที่สำคัญใด ๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นระยะ 

ให้นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565