Social Media Share

Waiwai very happy that you want to donate

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย ภายใต้เลขทะเบีย ภก 39/2548 การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เป็นการบริจาคที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อย่างไรก็ตามสำหรับการโอนเงินจากบัญชีในต่างประเทศจะแปรผันไปตามสกุลเงิน

หากต้องการบริจาคโดยการโอนเงิน ท่านสามารถบริจาคผ่าน: 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถลาง
ชื่อบัญชี:  Soi Dog Foundation (มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย)  
เลขบัญชี 573-0-47456-5

หมายเหตุ: การบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไม่สามารถแสดงรายละเอียดของผู้บริจาคได้ หลังจากทำการบริจาคแล้วโปรดส่งรายละเอียดผู้บริจาคผ่าน thaidonation@soidog.org

โปรดระบุชื่อ จำนวนเงินบริจาค สกุลเงิน และประเทศของบัญชีธนาคารที่คุณทำการบริจาค หากคุณบริจาคเพื่อสุนัขหรือแมวในอุปถัมภ์โปรดระบุชื่อสุนัขด้วย หากเป็นการการบริจาครายเดือนคุณสามารถอีเมล์แจ้งเพื่อทำการบันทึกและรับข่าวสารจากทางเรา

Caretaker Mimi socialising with her dogs